Menu
Poslechněte si jednu z našich reklam a využijte jedinečnou příležitost na bezplatný odvoz bioodpadu !!!

Jaké služby poskytujeme a pro koho?
  Drcení zbytkù je provádìno pomocí drtícího vozu na sbìrném místì, nebo v pøípadì vìtšího množství na místì vzniku. Pro sbìr a svoz je využito svozové vozidlo s nosièem kontejnerù a hydraulickým jeøábem a vozidlo s hákovým nosièem komtejnerù.


Lesní spoleènosti
 Poskytujeme službu drcení odpadního døeva, klestu, odpadù z pilaøských a døevaøských provozù, likvidace starých oplocenek.


Obce a odpadkáøské firmy
 Staráme se o údržbu zelenì, parkové a sadovnické úpravy, nádoby na bioodpad, svoz biologicky rozložitelného odpadu, vymývání popelnicových nádob, drcení vìtví, vánoèních stromkù a prùklestu, mulèovací a rekultivaèní materiály, mulèování pøíkopù, zimní údržba cest.


Stavební spoleènosti
 Likvidace stavebního døeva, drcení krovù, palet, podlážek, atd.., práce manipulátorem, odstranìní náletových døevin pøi ZTV, dodávka a odbìr ornice, rozprostøení ornice, práce rotavátorem, kompletní zpracování pùdy, vèetnì osetí a osázení.


Technické služby
 Zabezpeèení materiálu pro rekultivace skládek, drcení vìtví, døevního odpadu, drcení odpadu pro snížení objemu skládky, velkoobjemové kontejnery pro sbìrné dvory, nádoby na sbìr bioodpadù, vèetnì zajištìní likvidace BRO


Veøejnost
 Pøijímání biologicky rozložitelných odpadù a biologicky rozložitelných komunálních odpadù. Dále v rámci našich služeb nabízíme rozvoz kompostu.



Kontakt
Tel.: 724 440 360 (objednávky s dopravou)
Tel.: 702 008 262

e-mail:
info@kompostarnamyto.cz


Sídlo
Kompostárna Mýto s.r.o.
Za Dráhou 680
Mýto, 338 05
IC: 291 08 179

Otevírací doba:

letní období
(duben - září)
Po - Pá: 7:00 - 17:00
So - Ne: zavřeno

zimní období
(říjen - březen)
Po - Pá: 7:00 - 16:00
polední přestávka:
11:00 - 12:00
So - Ne: zavřeno
Aktualizace webu
5.4.2016


www.kompostarnamyto.cz   |   Copyright 2012