Menu
Poslechněte si jednu z našich reklam a využijte jedinečnou příležitost na bezplatný odvoz bioodpadu !!!

Úvod
 Vítáme Vás na stránkách naší kompostárny. Naše spoleènost Vám nabízí ty nejkvalitnìjší služby v oblasti nakládání s biologickými odpady.Kompostárna Mýto se zamìøuje na sbírání odpadù zejména z veøejné zelenì, údržby soukromých zahrad a zahrádek, odpadní døevo atd. Naším cílem je produkce kvalitního kompostu, který je použitelný pro místní zemìdìlce jako kvalitní organické hnojivo. Místním sbìrem bioodpadu, lokálním zpracováním i využitím chceme vytvoøit uzavøený kolobìh organických látek.

Co je kompost?
 Kompost je organický prostøedek pro zlepšení pùdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný øízeným biologickým rozkladem smìsi sestávající zejména z rostlinných zbytkù a mající deklarované kvalitativní znaky.

Co nabízíme?
 Naší službou je pronájem velkoobjemových kontejnerù. Za dohodnutou cenu pøistavíme i odvezeme kontejnery, které mohou posloužit zejména na sbìr odpadu a odvoz na naší kompostárnu. K dispozici je 89 nových kontejnerù s boèním i zadním otvíráním. Informace podá a službu zajišuje:

           Kompostárna Mýto s.r.o.
           Plzeòská 610, 338 05 Mýto
           IÈ: 291 08 179
           Tel.: 702 008 262

        logo spoleènostilogo spoleènosti
Kontakt
Tel.: 724 440 360 (objednávky s dopravou)
Tel.: 702 008 262

e-mail:
info@kompostarnamyto.cz


Sídlo
Recyklace Mýto s.r.o.
Za dráhou 680
338 05, Mýto
IČO: 08773866
DIČ: CZ08773866

Otevírací doba:

letní období
(duben - září)
Po - Pá: 7:00 - 16:00
So - Ne: zavřeno

zimní období
(říjen - březen)
Po - Pá: 7:00 - 15:00
polední přestávka:
11:00 - 12:00
So - Ne: zavřeno
Aktualizace webu
5.4.2016


www.kompostarnamyto.cz   |   Copyright 2012